Jak se registrovat a pravidla aktivní účasti

ZÁKLADNÍ INFORMACE K REGISTRACI

Důležité termíny:

Termín pro aktivní přihlašování na konferenci prodloužen do 15. 2. 2015 (UKONČENO)

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 15. 2 .2015 (UKONČENO)

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 21. 3. 2015

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění prostorových a konferenčních kapacit

 

Registrační poplatky:

 

 do 28. 2. 2015

 po 28. 2. 2015

 dva dny

 

 dva dny

 

Akademici, studenti kombinovaného studia, ostatní

 500 CZK

 

 1 000CZK

 

Studenti denního studia

 200 CZK

 

 500 CZK

 

  • Studenti prezenční formy studia musí při registraci předložit platný studijní průkaz.
  • Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). Výše poplatku bude určena dle data registrace.
  • Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.
  • Informace o zaplacení budou poskytnuty v co nejbližším termínu.
  • Každý účastník konference si zajišťuje ubytování samostatně.
 

Platba

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol:  99415011 (udávejte prosím bez mezer!)

Do kolonky "Zpráva pro příjemce" v příkazu k úhradě registračního poplatku (na složence) zadejte Vaše jméno.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě

(ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

 

PRAVIDLA AKTIVNÍ ÚČASTI

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete také přihlásit do sborníku konference. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou níže uvedeny. 

 

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

 

2. Workshop

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. Poster prezentující výzkumný projekt

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

 

Doporučený obsah posteru:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován;

2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov);

3. Autoři;

4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden;

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;

6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;

7. Popis základního a výběrového souboru;

8. Metodologie – hlavní nebo nové metody sběru dat;

9. Výsledky;

10. Závěry – obvykle 1–3 jednoznačné věty;

11. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu;

12. Přehled použité literatury max. 3–5 základních stěžejních.

 

  • Příspěvky do sborníku:

Kompletní příspěvek do sborníků odevzdejte nejpozději do 21. března 2015.

Pokyny pro zpracování příspěvku jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení nebo v pravém menu této stránky.

Kontakt

Bc. Jaroslava Suchá

Masarykova třída 33, Olomouc 777 90

GSM.: +420 602 433 894

E-mail: jaroslava.sucha@email.cz


Registrace
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Loading