Jak se registrovat

Základní informace k registraci

Důležité termíny:

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: do 30. 11. 2012

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: do 30. 11. 2012

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: do 13. 1. 2013

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do 13. 1. 2013

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Základní poplatek pro účastníky je 1200,- Kč, pro studenty (denní pregraduální studium) 1000,-Kč.

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci. 

 Údaje pro platbu ze zahraničí:

 

 • BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 • IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3656 3002

 

Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). 

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Pravidla aktivní účasti

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete také přihlásit do sborníku konference. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou níže uvedeny. 


1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 30 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

 

2. Workshop

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. Poster prezentující výzkumný projekt

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

 

Doporučený obsah posteru:

 

 1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
 2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
 3. Autoři
 4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden
 5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;
 6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;
 7. Popis základního a výběrového souboru;
 8. Metodologie - hlavní nebo nové metody sběru dat;
 9. Výsledky;
 10. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty;
 11. Diskuse - možné limity a přínosy výzkumu;
 12. Přehled použité literatury max. 3-5 základních stěžejních.

 

Příspěvky do sborníku

Informace pro přípravu příspěvku do sborníku zveřejněny v sekci ke stažení. 

Vybrané příspěvky se mohou stát i součástí plánované monografie (bližší informace na ales.neusar(at)upol.cz). 

Loading