Hlavní témata konference

Trh práce, nezaměstnanost, zaměstnanecké vztahy, zaměstnanost a rodina

Sekce bude zaměřena na změny, ke kterým došlo na trhu práce v posledních letech. Ukazuje se, že řešení problému nezaměstnanosti vstoupilo do další fáze, ve které již nejde jen o procento nezaměstnaných, ale hlavně o rostoucí podíl dlouhodobě nezaměstnaných s nízkým vzděláním, a mladých lidí – absolventů škol a vyučených. V souladu s demografickým vývojem se budeme věnovat zaměstnávání lidí starších věkových skupin. Diskutovány budou otázky zaměstnaneckých vztahů. Přínosem budou příspěvky zaměřené na hledání nových příležitostí pro zaměstnanost.

 

Forenzní a penitenciární psychologie

Dynamický rozvoj všech součástí forenzní psychologie je podmíněn především až překotným děním v té oblasti života společnosti, kterou označujeme jako sociálně deviantní či sociálně patologickou.

Jako neexistuje zločin bez oběti, tak neexistuje oběť a zločin bez pachatele. V poslední době pozorujeme postupný odklon od zkoumání pachatele jako priority nejen forenzní psychologie, ale i kriminologie a dalších disciplín, které se této problematiky dotýkají. To však nic nemění na tom, že dynamický vývoj zejména kriminality a různých kriminogenních faktorů (zvláště např. drogových závislostí) přímo volá nejen badatele, ale především odborníky z praxe.

Podobně náročnost práce u policejních složek, v justici, vězeňství a dalších oborech, které s forenzní problematikou souvisejí, vyžaduje stále lépe připravený personál a to i ohledem na značnou psychickou náročnost těchto profesí.

Proto v naší sekci očekáváme příspěvky týkající se všech oblastí forenzně psychologické problematiky, od příspěvků z oblasti kriminalistické psychologie přes psychologii soudní, penitenciární psychologii až k příspěvkům z oblasti postpenitenciární péče, probace a mediace. Zvláště uvítáme příspěvky o psychologické problematice alternativních trestů,   různých psychologických souvislostí delikventního chování v nejširším slova smyslu i z oblasti viktimologie, popř. psychologie oběti. 

 

Manažerská psychologie

Tematické směřování sekce bylo zařazeno do čtyř základních oblastí:

1) Způsoby řízení a ovlivňování jednotlivců i skupin v organizaci

2) Znalosti a kreativita v organizaci

3) Osobnost a seberozvoj manažerů

4) Úskalí rovnováhy: CSR a Worklife balance.

Pro orientaci účastníků mohou sloužit i následující klíčová slova: time-management, stress-management, duševní hygiena, leadership, empowerment, spolurozhodování, loajalita, výkonnost, týmová práce, autonomní týmy, rozvoj kvalifikace, koučování, mentoring, pracovní hodnocení, motivace, motivační program, zaměstnanecké výhody, vnitrofiremní komunikace, CSR, radost z práce, rovné příležitosti, talent management, knowledge management, kreativita a tvořivost v zaměstnání.  

 

Psychodiagnostika v psychologii práce

Sekce bude zaměřena na vývoj a aplikaci psychodiagnostických metod pro celé spektrum činností psychologie práce s důrazem na jejich psychometrické charakteristiky i relevanci v praktické aplikaci. S ohledem na aplikační směry oboru budeme diskutovat nejen příspěvky o metodách diagnostiky osobnostních charakteristik, ale i ty věnované metodám pro posuzování kognitivních schopností. Prostor je otevřen zejména pro příspěvky zařazující metody do kontextu celkové metodologie práce s jedincem (například assessment s development centre). Cílem sekce je také otevřít otázku pozitivních a negativních souvislostí vzrůstajícího počtu metod dostupných na trhu prostřednictvím on-line administrace.

 

Psychologie v záchranném integrovaném systému

Od Integrovaného záchranného systému očekává společnost širokou škálu odborných služeb – od „viditelných“ činností, jako jsou zásahy při záchraně lidských životů při autonehodách, požárech atd. až po ty „neviditelné“, jakými jsou psychologické ošetření obětí „ na místě“, prevence apod.

Oběti očekávají od pracovníků ZIS pomoc a pochopení. Ti se však na místě musejí vyrovnávat nejen s vysokou profesionalitou zásahu a pomoci, ale i vnitřně zvládat pocity moci a bezmoci, často v podmínkách ohrožení nebo krize.

Od psychologů se pak očekává, aby dokázali těmto lidem nejen pomoci, ale zároveň je co nejlépe na tuto náročnou činnost připravit. Nezastupitelnou roli hraje i výběr personálu.

Očekáváme proto příspěvky ze všech oblastí, které IZS pokrývá, zaměřené např. na prevenci syndromu vyhoření, úkoly psychologa při výběru těchto pracovníků, krizové intervence, supervize, psychologické péče atd. Zvláště vítáme i výzkumné studie nebo prezentaci vlastních zkušeností z této práce.   

 

Psychologie na cestě k bezpečné, udržitelné a kvalitu života podporující dopravě 

Sekce zaměřená na širší oblast lidského faktoru v dopravě se snaží najít odpovědi na otázky spojené se zvyšováním bezpečnosti dopravy, udržitelnosti dopravy a podpory kvality života. Vybraná témata budou prezentována v širších souvislostech dopravního systému s důrazem na možnosti a meze profese psychologa, resp. dopravního psychologa.

 

Akreditace
Na základě vyjádření Slovenské komory psychológov budou moci kolegové ze Slovenské republiky uplatnit certifikát o účasti na konferenci v rámci svého dalšího vzdělávání.  
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

 

Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně

ESF Mu Brno

 

Katedra psychologie FF UK v Praze

FF UK v Praze

 

Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

UTB Zlín

 

Institut vzdělávání vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem

IVVS

Minulé ročníky
Loading