Program konference

Program ke stažení zde.

ZVANÍ HOSTÉ A JEJICH PŘÍSPĚVKY

PhDr. Bohumila Baštecká 
Psychosociální krizová spolupráce

Představa o tom, co pomáhá zvládat neštěstí a jejich dopady, se v oblasti psychologie mění spolu se společenskými změnami na přelomu tisíciletí. Doceňován je opět význam přirozené podpory včetně první psychické pomoci a doprovázení. Účelnost a účinnost profesionální pomoci se dostává do hledáčku praxe podložené důkazy. Podobně jako v jiných oblastech psychosociálního pomáhání se ukazuje, že psycholog v profesní roli by měl umět působit méně (a přenechat místo např. lidem, kteří mají vlastní zkušenost s neštěstím) nebo více (a prokazatelně umět "mírnit symptomy, zlepšit denní fungování a spokojenost").
Cílem našeho setkání bude seznámit se s postupy používanými při zvládání neštěstí a jeho dopadů (první psychická pomoc a ostatní občanské pomoci, komunitní intervence, psychotrautamatologie) a s vlastními postoji, abychom mohli najít dobré místo psychologie ve vějíři pomoci po neštěstích a dobré místo psychologa při spolupráci v mezioborových týmech.

 

Simona Hoskovcová, katedra psychologie FFUK

Tranzitorní momenty v životě dítěte - z praxe k teorii a zpět

V návaznosti na dlouhodobě sledované téma vývoje psychické odolnosti jsme se v rámci čtyřletého projektu zaměřili na sledování dětí v přechodových momentech jeho života, které v našem kulturním okruhu představují přechody mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Školská praxe vedla v posledních letech k zavádění adaptačních programů v reakci na vnímanou potřebu moderovat přechod dítěte z jednoho typu vzdělávání do druhého. V našem výzkumu sledujeme, zda jsou naše představy o proměnách během přechodu oprávněné, jaká jsou očekávání dětí vzhledem ke změnám a jak se do prožívání změn promítají některé osobnostní charakteristiky. V závěru bych ráda vnesla do diskuse možnosti zavádění poznatků základního výzkumu do školské praxe. Uvedu některé konkrétní příklady úspěšných i neúspěšných pokusů o implementaci do praxe z dřívějších výzkumů. Bude popsána cesta „shora“ i „zdola“.

 

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

WORKSHOP

Jak zkonstruovat dotazník

Dolejš, M. Katedra psychologie, FF UP, Olomouc

Workshop se zaměří na tvorbu dotazníků a testů. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu dotazníků (zejména dotazníků vlastní konstrukce), tj. se způsobem kladení otázek vzhledem k cílovým populacím, s konkrétními ukázkami použití různých typů otázek a škál, s možnostmi a omezeními použití internetového šetření, s formulací průvodního testu. Důležitým tématem bude také design a formální stránka dotazníků a ukázka prvků, které by měly být vždy součástí každého nástroje. V rámci odborného workshopu budou i praktické úkoly a aktivity, které umožní účastníkům pochopit a uvědomit si nástrahy při tvorbě nástroje určeného k získávání dat pro výzkumné účely. Posluchači budou mít možnost nahlédnout do již vytvořených dotazníků, budou moc srovnat první verzi dotazníků s verzí, která je připravené k ostrému testování. Položky, odpovědi, design a obsah dotazníku.

Grantová podpora: IGA (2015, SGS – 432101921) - IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ A PROMĚNNÝCH VZHLEDEM K RIZIKOVÝM FORMÁM CHOVÁNÍ U ČESKÝCH STUDENTŮ A STUDENTEK GYMNÁZIÍ VE VĚKU 15–19 LET

 

Mgr. Adéla Rudá, PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D.

téma: Možnosti výzkumné spolupráce v Policii ČR

V našem příspěvku bude představena náplň práce policejního psychologa. Zaměříme se především na oblast psychodiagnostiky a budeme se zabývat aktuálními otázkami a problémy, které souvisí s kvalitou psychologického testování posuzovaných osob. V rámci příspěvku budou představeny možnosti výzkumné spolupráce v oblasti zkvalitňování psychodiagnostických metod. Příspěvek je zaměřen především pro účastníky z řad pregraduálních a postgraduálních studentů, kteří mají zájem spolupráci na poli psychodiagnostiky v bezpečnostních sborech (např. ověřování psychodiagnostických metod).

 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

Výzkum zátěžových a podpůrných faktorů při práci Policie ČR s menšinami

V souvislosti se vzdělávacím projektem EU: Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005 (ESF, operační program lidské zdroje a zaměstnanost) realizoval odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR výzkum zátěže a podpůrných faktorů při práci policistů s menšinami. Jedná se o smíšený výzkum, který se zaměřoval na konkrétní zkušenosti policistů s pachateli, přestupci a obětmi trestných činů z řad etnických a národnostních menšin a specifických sociálních skupin. Bylo provedeno 10 skupinových diskusí, 38 hloubkových rozhovorů a vyhodnoceno 138 strukturovaných dotazníků.

Výzkum se zaměřil na zjišťování (a) specifik interkulturní komunikace a odlišností, (b) hlavních zátěžových momentů, které s nimi souvisí, (c) podpůrných faktorů (co policistům pomáhá), (d) doporučení pro zlepšení praxe, (e) na odhad úrovně vlastních interkulturních kompetencí policistů. Cílem výzkumu bylo také vytipovat konkrétní scénáře zátěžových situací, které posloužily k tvorbě metodiky a šesti edukativních videospotů, které budou využity v odborné přípravě policistů.

Mezi dilematické či problémové situace patřily např. konflikt v rámci romské komunity, domácí násilí ve vietnamské komunitě, dopravní kontrola muslimských řidičů, jednání s osobami ze zemí bývalého SSSR, komunikace s vyhoštěnou osobou, práce s bezdomovci či toxikomany, nebo asistence při odebírání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Poptávka ze strany policistů o další vzdělávání v oblasti interkulturních specifik byla velmi vysoká (81% vzorku). Policisté rovněž předpokládali velký nárůst informačních potřeb s ohledem na masovou migraci.

 

Mgr. Tomáš Sedloň (profil na http://www.tcc.cz/o-nas/nas-tym/17-lektori/35)

T&CC online s.r.o., Rohan Business Center, Rohanské nábřeží 671/15a, 186 00, Praha 8

Název přednášky: Praktické problémy při tvorbě kvalitní psychodiagnostiky a požadavky trhu

Abstrakt: Příspěvek je zaměřený na pohled z praxe, jaké aktuální problémy a překážky pro kvalitní psychodiagnostiku vytváří současné české prostředí a zároveň trh. Zároveň krátce shrnuje, co české i zahraniční firmy na českém trhu po diagnostice nejvíce poptávají, jaké je chápaní psychodiagnostiky z hlediska pracovníků, kteří ji v rámci firem využívají, s čím lze pracovat a na co si dávat pozor. Příspěvek je zaměřen co nejvíce na praxi a na aktuální informace z trhu.

 

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. 

Název příspěvku: Psychofyziologické souvislosti temperamentu.

Abstrakt: V oblasti současného aktuálního poznání v oblasti psychofyziologie a psychosomatické medicíny, představuje problematika vztahu temperamentu a vlastních reakcí na stres měřených na úrovni biologických signálů významně diskutovanou a zkoumanou oblast. V našem příspěvku se zaměříme na výsledky našeho výzkumu sledující existenci vztahů mezi dotazníky TCI-r a DOPEN k projevům srdeční činnosti a elektrodermální aktivity v průběhu stresových mentálních úloh. Výsledky našeho výzkumu  jsou spíše inkonzistentní a jsou v souladu s mnohými studiemi provedenými v této oblasti. Tyto výsledky budeme diskutovat a zaměříme se na možné další směry v oblasti zkoumání temperamentu z hlediska psychofyziologických souvislostí.

 

Osobnostné vlastnosti dospievajúcich v kontexte produkcie rizikového správania PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Prednáška bude zameraná na identifikáciu osobnostných vlastností, ktoré sa môžu potenciálne podieľať na vyššej produkcii rizikového správania v období dospievania. Súčasťou prednášky bude prezentácia diagnostických nástrojov použiteľných pri odhaľovaní rizikového správania v škole - v individuálnej poradenskej práci aj pri diagnostike školskej triedy.

 

Rómske dieťa v školskej triede- aplikácia kultúrne citlivého prístupu (Workshop) PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Workshop prináša pohľad na kultúrne a sociálne podmienené odlišnosti v správaní a prežívaní príslušníkov rómskeho etnika. Participanti si vyskúšajú schopnosť rozlišovať prvky identity Rómov viažuce sa na etnicitu a sociálne prostredie. Budú rozvíjať vlastnú interkultúrnu kompetenciu prostredníctvom zážitkovej edukácie.

 

TÉMATA KONFERENCE

- Klinická psychologie - Jaké jsou možnosti spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem např. při testování léků nebo v rámci zvyšování kvality péče o pacienty?

- Psychologická diagnostika - Jak využíváme možnosti nových (i zavedených) metod v každodenní praxi pedagogicko-psychologických poraden, školních poradenských zařízení, klinických ambulancí a jinde? V čem spočívají hlavní limity oblíbených testů z hlediska jejich využívání?

- Primární prevence - Daří se "praktikům" držet krok s novými výzkumnými poznatky?

- Dopravní psychologie - Pomáhá výzkum ke zvýšení bezpečnosti dopravy?

- A jaká témata by pro výzkum uvítali potenciální zaměstnavatelé např. z řad vojenských či policejních složek, integrovaného záchranného systému nebo výrobních firem?


PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Předseda programového výboru:

Mgr. Lucie Viktorová

 

Programový výbor:

PhDr. Kristýna Hosáková

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

PhDr. Lenka Šrámková

Mgr. Ondřej Skopal


Předseda organizačního výboru:

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 

Výkonný manažer: 

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

 

Organizační výbor:

Mgr. Lucie Vavrysová

Bc. Jaroslava Suchá

Tomáš Krám

Mgr. Ondřej Skopal

Jan Střelec

 

Hlavní fotograf:

Kateřina Manková

Kontakt
Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

ve spolupráci s

 

Ke stažení

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován. Tento souhlas je v dokumentu normy ke sborniku.  Normy ke sborniku ke stazeni zde. Pridavame i soubor jak ma byt clanek formatovan.

DVD Sborník 

Sborník odborných příspěvků

Normy sborníku

Formátování článku

Kategorie příspěvků

Program konference

Spot PHD Existence

Loading